Photomap: Amboy to Cajon Summit

Follow Route 66 east to west (right-to-left) from Amboy to Cajon Summit - Auto Club Map c.1935